2020-12-15 13:15Nyheter

Minskat lidande och kostnader med LEAD-bolaget PU sensor

Genom att förutse risk för trycksår kan preventiva insatser sättas in, vilket minskar lidande patienten och sparar resurser inom sjukvården och äldreomsorgen. Det är slutsatserna i en rapport från Linköpings universitet som nyligen presenterades.

Trycksår, även kallat liggsår, drabbar människor i alla åldrar över hela världen. Ungefär 12-15 procent av alla patienter på svenska sjukhus har trycksår. Det orsakar ett stort lidande och kostar samhället flera miljarder varje år.

Vår vision är att minimera lidande och kostnader orsakade av trycksår. Resultaten i den här undersökningen visar att kostnaderna minskar när man använder vår metod och vårt verktyg, säger Johannes Walfridsson, vd på PU sensor.

Rapporten, som är framtagen Thomas Davidsson, universitetslektor och docent, vid CMT på Linköpings universitet, visar att om PU Sensor används tillsammans med ordinarie rutiner för 1000 individer inom vården förväntas det leda till att 20 färre får trycksår. Inom äldreomsorgen blir antalet enligt beräkningarna 12,4.

När ett trycksår väl uppkommit blir det ofta långvarigt och orsakar stort lidande för individerna som drabbas. Att förhindra detta lidande är givetvis den främsta anledningen till att lägga resurser på att riskidentifiera patienter och sätta in preventiva åtgärder, säger Thomas Davidson, universitetslektor och docent vid CMT, Linköpings universitet.

Läs hela rapporten på länken: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1507710&dswid=6184

För mer information, kontakta;
Johannes Walfridsson, vd, 073 808 70 70, johannes.walfridsson@pusensor.se

Om PU sensor
PU sensor är ett LEAD-bolag. PU sensor är ett forskningsbaserat medicinteknikbolag som grundades i Linköping 2016. Bolaget levererar en produkt och metod som gör det möjligt att med precision bedöma vem som riskerar att få trycksår (liggsår). Därmed kan trycksår förebyggas i tid och undvikas, vilket sparar både lidande och pengar.Om LEAD

LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till innovatörer och entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. LEAD erbjuder en strukturerad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning och nätverk. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. För mer information besök lead.se